Hạ Vy: Vì em là con gái... nên phải xynh^^
Xem nữa...